DermaMed – Regulamin zabiegów

 • 1. Klientem Dermamed-u może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej karcie pacjenta, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegów objętych ofertą Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak . W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty firmy jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego. W przypadku konsultacji lub zabiegu osób niepełnoletnich, odbywają się one w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
  2. Korzystanie z usług Dermamed jest możliwe po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu , wypełnieniu stosownych formularzy: m.in. karta pacjenta , wywiad o stanie zdrowia , zgody na zabieg , wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
  3. W przypadku problemów zdrowotnych należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie zabiegów w Dermamed.
  4. W przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak lub osobę wykonującą zabieg.
  5. Klient Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem firm żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez firmę lub jego personel w sposób zawiniony.
  6. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów lub godzi wizyt, konsultacji , zabiegów w uzasadnionych przypadkach .
  7. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i cenniku firmy. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.dermamed.com.pl. Informacje na temat usług i cennika udzielana jest również telefonicznie .Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.dermamed.com.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich .
  8. Podane ceny niektórych zabiegów np. zabiegów chirurgicznych są cenami orientacyjnymi, których dokładną cenę podaje specjalista podczas kwalifikacji Klienta do zabiegu.
  9. W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną usługę Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i spłaty do 7 dni. W przypadku dokonania przelewu za usługę Klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu na adres dermamed@dermamed.com. W przypadku nie dokonania opłaty Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą pisemną oraz, że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
  10. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje nie sumują się.
  11. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na placówce.
  12. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak , lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu udzielanych świadczeń , personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki.
  13. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak informuje, że ustalone wcześniej godziny przyjęć w gabinecie lekarskim są terminami orientacyjnymi, dlatego uprzedzamy o możliwości wystąpienia opóźnień w przyjęciu Klientów. Wynika to z charakteru naszej pracy oraz różnorodności problemów z jakimi zwracają się do nas Nasi Klienci. Priorytetem jest dla nas udzielanie profesjonalnej pomocy niezależnie od czasu trwania wizyty.
  14. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza ,że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
  15. Niniejszy regulamin jest dostępny na placówkach Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak oraz na stronie internetowej www.dermamed.com.pl
  16. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu , pod warunkiem ,że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty . Ewentualne zmiany w Regulaminie będą dostępne na stronie internetowej www.dermamed.com.pl
  17. Regulamin korzystania z Karty Stałego Klienta, Regulamin korzystania z Promocji, Regulamin korzystania z Karnetu, Regulamin Bonu Prezentowego stanowią odrębny dokument zamieszczony na www.dermamed.com.pl.
  18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  Zasady zapisu i przeprowadzania / wykonywania zabiegów :

  1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie/ mailowo/ za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.dermamed.com.pl
  2. Klient który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć nie później niż 10 min przed uzgodnioną godziną , w celu dokonania wszelkich formalności.
  3 W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, gdy spóźnienie Klienta przekroczy do 15 minut ( czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg ) lub w przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, wyznaczenia innej godziny lub innego terminu.
  4. W razie niemożności skorzystania z zarezerwowanego zabiegu, swoją nieobecność należy zgłosić dzień wcześniej drogą mailową lub za pomocą wiadomości sms. W przypadku, gdy zabieg odbywa się po godzinie 14.00 istnieje możliwość odwołania go w dniu zabiegu do godziny 10 rano.
  5. W przypadku wielokrotnego odwoływania umówionych wizyt oraz zabiegów, po 5 odwołanym zabiegu z rzędu zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania pozostałych zabiegów, z powodu dezorganizacji pracy specjalistów

  Zasady przeprowadzania / wykonywania zabiegów :

  1. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak doradza wszystkim swoim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegów.
  2. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  3. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza iż:

  – znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,
  – wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione , które to w pełni zrozumiał,
  – znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania , możliwe skutki uboczne , oraz efekty wykonania
  – został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów , zrozumiał ,że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy , że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatu.
  – nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu
  – przed przystąpieniem do korzystania z usług uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu jeżeli ze względu na stan zdrowia , zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie , zdrowie , komfort psychiczny lub fizyczny.
  – nie jest w ciąży , w okresie połogu lub karmienia piersią , nie zażywa leków , nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do zabiegu
  – dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu , z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych .
  – wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienie od niego , w przypadli gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu

  4. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi , którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających
  5. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówek . Godziny pracy placówek dostępne są na stronie www.dermamed.com.pl.
  6. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy . Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki , a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania . Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy , konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac .

  Dokumentacja

  1. Ze względów zdrowotnych Klient umówiony na konsultację lub zabieg proszony jest o wypełnienie : karty pacjenta , wywiadu o stanie zdrowia , oraz w przypadku zabiegu wypełnienie stosownych zgód do zakresu wykonywanych zabiegów . Oraz wykonanie zdjęć do dokumentacji medycznej .
  2. Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i podpisania wyżej wymienionych dokumentów lub w przypadku odmowy przez Klienta wykonania dokumentacji fotograficznej.
  3. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie Klient .
  4 Ze względów na ochronę danych osobnych w niżej wymienionych celach konieczne jest uzupełnienie przez Pacjenta stosownych wniosków :
  a) jednorazowe wejście osoby towarzyszącej do gabinetu
  b)wgląd do dokumentacji medycznej
  c)wyciąg z systemu wizyt
  d) wgląd do przebytych wizyt / wgląd do dokumentacji fotograficznej
  e) wydanie dokumentacji fotograficznej
  f) wysyłka faktury za odbytą wizytę
  g) upoważnienie osoby trzeciej do odbioru wskazanej przez Pacjenta dokumentacji

  Zasady udostępnienia dokumentacji klienta

  1.Dokumentacja Klienta jest własnością Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak
  2.Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej udzielanych mu świadczeń , na podstawie złożonych stosownych wniosków
  a) do wglądu w placówce do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej
  b) do wydania dokumentacji medycznej oraz fotograficznej jej kopii lub odpisów

  Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak , udostępnia dokumentacje medyczną oraz fotograficzną ;
  a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta na podstawie złożonego stosownego wniosku
  b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej Pacjenta na mocy odpowiednich przepisów prawa
  Promocje i płatności

  1 . Płatność za usługi będące w ofercie Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak możliwa jest za pomocą gotówki , karty kredytowej , lub debetowej , bonu podarunkowego oraz przelewu na podstawie wypełnienia stosownego dokumentu zobowiązania spłaty z zastrzeżeniem przelewu/ zapłaty do 7 dni.
  2. Płatność za usługi znajdujące się w ofercie Dermamed Magdalena Surowiak/ Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak dokonuję się po wykonanej usłudze (konsultacji , zabiegu ). Wyjątek stanowi przedpłata przed zabiegami określonymi w pkt 3 , poniżej.
  3. Dermamed Magdalena Surowiak , Medycyna Estetyczna Paweł Surowiak zastrzega sobie prawo w przypadku zabiegów chirurgicznych takich jak : chirurgia powiek , Liposukcja Vaser , Vaser Lipo , Thermi Tight ,Thermi Dry , Gineomastia , Lipofilling , operacja odstających uszu, Clarivane , do pobrania od Pacjenta zaliczki w kwocie 1000 zł . Zaliczkę w poprzednio wymienionej kwocie należy uiścić poprzez :
  a) wpłatę na placówce w oddziałach Dermamed/ Medycyna Estetyczna
  b) poprzez przelew na niżej wskazany adres

  Medycyna Estetyczna
  Paweł Surowiak
  ul.Krzycka 92 bcd lok 10
  53-019 Wrocław
  nr Konta bankowego …………………………………………………………………………………………………….
  Tytuł płatności – termin oraz rodzaj zabiegu
  potwierdzenie dokonania przelewu należy niezwłocznie przesłać na adres e mailowy : dermamed@dermamed.com.pl

  4 W przypadku nie odwołania wizyty 14 dni przed zabiegiem , kwota zaliczki nie zostanie zwrócona Klientowi.
  5. W przypadku gdy stan zdrowia wyklucza Pacjenta z wykonania umówionego terminu Dermamed/ Medycyna Estetyczna zwraca koszty zaliczki uiszczonej przez Pacjenta .
  6 Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę .
  7 Wszelkie rabaty / zniżki , promocję , karty podarunkowe podlegają odrębnym Regulaminom dostępnym na stronie internetowej www.dermamed.com.pl
  8.Udzielone Klientowi rabaty, zniżki , promocje nie sumują się

  Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres dermamed@dermamed.com.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na niżej wskazane adresy :

  Dermamed Paweł Surowiak
  ul.Żeromskiego 77
  50-312 Wrocław

  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
  3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

 • 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Karty Stałego Klienta.
  2. Posiadaczem Karty Stałego Kienta może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.
  3. Otrzymanie Karty Stałego Kienta następuję poprzez spełnienie warunków z pkt.9 oraz po zaakceptowaniu i podpisaniu niniejszego regulaminu.
  4. Po wypełnieniu formularza w placówce Dermamed posiadacz otrzyma platikową Kartę Stałego Klienta. Karta jest kartą z unikatowym numerem oraz kodem kreskowym i nie może być przekazywana innej osobie. Osoba, która otrzymuje Kartę Stałego Klienta podpisuje ją czytelnie przy pracowniku firmy Dermamed.
  5. Karta Stałego Klienta jest ważna rok czasu od jej otrzymania i aby zachować uprawnienia do zniżki na kolejny rok kalendarzowy należy spełnić warunki z pkt. 9.
  6. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób opisany w niejszym Regulaminie.
  7. Karta Stałego Klienta Dermamed upoważnia do 5% zniżki na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii.
  8. Karta Stałego Klienta nie obejmuje zabiegów chirurgcznych, ginekologicznych, zabiegów w promocji cenowej, karnetowej, obniżce lub wyprzedaży, nie obejmuje również zakupu kosmetyków. Stały rabat wynikający z Karty Stałego Klienta nie sumuje sie z innymi rabatami, promocjami. Karta nie obejmuje również wizyt konsultacyjnych.
  9. O kartę Stałego Klienta mogą się ubiegać osoby, które w przeciągu ostatniego roku wydały w Dermamed kwotę o łącznej wartości powyżej 10 000 zł (podana kwota nie obejmuje zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych). Za ostatni rok rozumie się 12 miesięcy poprzedzających wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta.
  10. Stały rabat nie jest przyznawany bezterminowo. Karta przyznawana jest na okres 12 miesięcy liczący się od daty wydania Karty. Dermamed zastrzega sobie, iż jeśli posiadacz Karty nie korzysta z zabiegów przez okres 10 miesięcy wówczas przy pierwszej wizycie rabat nie zostaje naliczony z tytułu posiadacza Karty Stałego Klienta.
  11. Warunkiem uzyskania rabatu z Karty Stałego Klienta jest okazanie karty przez posiadacza przed dokonaniem płatności.
  12. Posiadacz Karty Stałego Klienta ma obowiązek poinformować Dermamed o zmianie danych osobowych wówczas zostaje wystawiona Karta Stałego Klienta na nowe dane w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
  13. Posiadacz Karty Stałego Klienta ma obowiązek poinformować Dermamed o zgubieniu/ zniszczeniu Karty. Na tej podstawie zostanie wystawiona nowa Karta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
  14. Dermamed zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji treści niniejszego Regulaminu, o czym posiadacz Karty Stałego Klienta zostanie poinformowany. Ewentualne zmiany będą dostępne również na stronie internetowej www.dermamed.com.pl.
  15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Dermamed lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania w karnetu wykupionego w Dermamed.
  2. Karnetem nazywamy wykupioną serię/cykl konkretnych (wskazanych) zabiegów.
  3. Podana cena karnetowa jest ceną brutto w polskich złotych. Opłata za karnet może być rozłożona na dwie równe raty. Pierwsza rata musi zostać wpłacona podczas pierwszego zabiegu, druga wpłata musi zostać uregulowana nie później niź podczas trzeciej wizyty.
  4. Cena karnetowu nie łączy się z innymi promocjami/ zniżkami (Kartą Stałego Klineta), wyklucza się możliwość innych rabatów i promocji oferowanych przez Dermamed.
  5. Karnet jest ważny przez 6 miesięcy od daty jego zakupu. Z zasady nie przedłuża się ważności karnetu, chyba że jego właściciel zgłosi wcześniej, iż w danym okresie nie będzie mógł korzystać z usług Dermamed z przyczyn od siebie niezależnych (zdrowotnych).
  6. Karnet przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przez osobę, która wykupiła pakiet zabiegów lub do realizacji osoby, która została obdarowana karnetem na podstawie bonu prezentowego. Nie ma możliwości korzystania dwóch lub więcej osób z jednego karnetu. Może to nastapić jedynie w sytuacji, kiedy Dermamed będzie miał 2 osobowy karnet w ofercie.
  7. Recepcja jest uprawniona do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej karnet. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną w karnecie, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, Dermamed zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zabiegu karnetowego.
  8. Jeżeli Klient nie może odbyć wizyty zaplanowanej do godziny 14.00 musi zgłosić swoją nieobecność dzień przed planowaną wizytą, w innych godzinach swoją nieobecność musi zgłosić minimum 8h (godzin) przed jej rozpoczęciem meilowo na adres dermamed@dermamed.com.pl lub za pomocą wiadomości sms pod numerem 728 821 620 lub 662 231 557.
  9. Karnetowa wizyta nie odwołana w wyżej wymieniony sposób w odpowiednim czasie traktowana jest jako odbyta i pobierana jest normalna opłata za zabieg.
  10. Dermamed zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu w uzasadnionych przypadkach.
  11. W przypadku spóźnienia Klienta z przyczyn niezależnych od usługodawcy do 15 minut, Dermamed zastrzega sobie, że zabieg może zostać skrócony o czas spoźnienia.
  12. W sytuacji jeśli spóźnienie przekracza 15 minut Dermamed zastrzega sobie, że może odmówić wykonania zabiegu w uzasadnionych przypadkach.
  13. W przypadku rezygnacji z karnetu pozostała kwota może być przeznaczona na inne zabiegi lub w przypadku decyzji Klienta na konto innego Pacjenta po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego dokumentu. Pismo będzie rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.
  14. W przypadku rezygnacji z karnetu i braku kontynuacji leczenia w Dermamed reszta pozostałej kwoty może być zwrócona na konto bankowe Pacjenta po uprzednim zgłoszeniu stosownego pisma z danymi i podpisem Pacjenta. Cena wykorzystanych zabiegów ulega zmianie o różnicę pomiędzy ceną regularną a ceną karnetową i zostanie potrącona przy zwrocie pozostałej kwoty.
  15. Zwrot może nastąpić również na kartę płatniczą, którą Pacjent dokonywał płatności za wykupiony karnet.
  16. Zwrot pozostałej kwoty karnetu następuje jedynie po przedłożeniu paragonu sprzedaży i następuje do 14 dni roboczych po złożeniu przez pacjenta odpowiedniego pisma.
  17. Dermamed zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowien Regulaminu korzystania z Karnetu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Kientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostepne na stronie internetowej www.dermamed.com.pl.
  18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Dermamed lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji w Dermamed.
  2. Promocja może obejmować zabiegi, towary lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oferowane przed Dermamed w promocyjnej cenie.
  3. Promocja może stanowić wartość dodaną do zabiegów, towarów lub produktów oferowanych przez firmię Dermamed w ramach działalności.
  4. Zabiegi, towary lub produkty nie łączą się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Dermamed (np. z Kartą Stałego Klienta).
  5. Promocje są określone czasowo i ich obniżona cena obowiązuje jedynie podczas ich trwania.
  6. Zasady promocji oraz szczegółowe informacje dotyczące promocji, w tymi między innymi czas trwania, rodzaj, ceny promocyjne są dostępne na stronie internetowej www.dermamed.com.pl.
  7. Warunkiem skorzystania przez Kienta z Promocji jest telefoniczne, mailowe lub osobiste skontaktowanie się z Placówką Dermamed, rezerwacja wizyty oraz dokonanie płatności za dany zabieg, towar lub produkt w trakcie obowiązywania Promocji.
  8. Rezerwacja terminu w trakcie trwania Promocji nie gwaratnuje uzyskanie Promocji na dany zabieg, usługę, produkt. Jedynie odbycie wizyty, zakupu produktu lub usługi podczas trwania Promocji gwarantuje niższą cenę.
  9. Warunkiem skorzystania z Poromocji jest wyraźne powołanie Kienta na daną ofertę promocyjną przed przystąpieniem do płatności za usługę.
  10. Personel Dermamed nie ma obowiązku informować Klientów o aktualnych Promocjach.
  11. Dermamed zastrzega sobie prawo do odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.
  12. Odwołanie lub zmiana nie dotyczy wykupionych promocji w okresie ich ważności.
  13. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostepne na stronie internetowej www.dermamed.com.pl.
  14. Jeśli Klient chciałby skorzystać z ceny promocyjnej podczas kolejnych zabiegów może wykupić kilka zabiegów, usług, produktów i wykorzystać je w późniejszym czasie.
  15. W przypadku wykupienia kilku zabiegów, usług, produktów w Promocyjnej cenie Klient musi dokonać jednorazowej wpłaty za wybraną ofertę.
  16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Dermamed lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 • 1. Z Bonu Prezentowego może korzystać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą realizować Bon Prezentowy jedynie na podstawie wcześniejszego wyrażenia zgody w formie pisemnej przez opiekuna ustawowego.
  2. Bon prezentowy jest dokumentem w formie papierowej umożliwiającym płatność za usługi świadczone przed Dermamed lub oferowane produkty.
  3. Zakup Bonu prezentowego można dokonać w każdej placówce Dermamed lub drogą elektroniczną za pośrednictwe maila dermamed@dermamed.com.pl.
  4. Przy zakupie Bonu Prezentowego drogą elektroniczną, kupujący ma obowiązek przesłać na wskazany adres mailowy dermamed@dermamed.com.pl powierdzenie dokonania przelewu. Wysyłka Bonu na wskazany przez kupującego adres nastąpi dopiero po zaksięgowaniu podanej kwoty na rachunku bankowym firmy Dermamed.
  5. Wysyłka Bonu Prezentowego za pośrednictwem Poczty Polskiej jest bezpłatna.
  6. Bon prezentowy wystawiony jest:
  – na wybraną przez nabywy zabieg lub pakiet zabiegów;
  – na konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Bonu Podarunkowego (może być zreazliwowany na dowolny zabieg lub produkt znajdujący się w ofercie Dermamed);
  7. Bon Prezentowy jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na bonie.
  8. Posiadaczowi Bonu Prezentowego nie wolno usuwać, zmieniać, zakreślać informacji umieszczonych na Bonie.
  9. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.
  10. Wykupiony bon jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia. Wystawienie Bonu opatrzone jest datą, pieczątką gabinetu i podpisem dokonującej sprzedaży.
  11. W uzasadnionych przypadkach Dermamed może przedłużyć ważność wystawionego Bonu Prezentowego jedynie po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu posiadacza bonu przed upływem jego terminu ważności. W innych przypadkach po upływie terminu ważności Bonu, wykupiony bon prezentowy uznaje się za nieważny.
  12. Aby korzystać z posiadanego Bonu Prezentowego należy go wcześniej okazać przed przystąpieniem do korzystania z usług.
  13. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
  14. Jeśli wartość wybranego zabiegu kosmetycznego, zabiegu z medycyny estetycznej lub kosmetyku jest niższa niż wartość Bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dokupić inny zabieg/ kosmetyk dopłacając stosowną różnicę.
  15. W przypadku jeśli wartość zabiegu lub kosmetyku przewyższa wartość Bonu Prezentowego osoba korzytająca w tej formy płatności dopłaca różnicę.
  16. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług/ wartości wykupionego Bonu.
  17. Recepcja jest uprawniona do sprawdzenia ważności Bonu oraz do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Bon Prezentowy. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na Bonie, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, Dermamed zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu i zatrzymanie go w recepcji Dermamed.
  18. Dermamed zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowien Regulaminu korzystania z Bonu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Kientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostepne na stronie internetowej www.dermamed.com.pl.
  19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Dermamed lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.